සුපින්වත් පින්වතුනි, ඔබට ධර්මයේ ශාන්තියම වේවා - IFBC Organization | Dhamma

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.