සිරි සදහම් පිටුව වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු. - IFBC Organization | Dhamma

වසර දෙදහස් පන්සියයකට අධික ඉතිහාසයක් ඇති අපේ රට ධර්ම ද්වීපය ලෙසින් හැදින් වීමට ලොවම පුරැදු වී සටිති එයට හේතුව ලෙපාව්තුරැ ශ්‍රී සද්ධර්මය අප රට තුල ජීවමානව සිටීමයි.

සිරි සදහම් පිටුව වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.