සිරිපා මගුල් ලකුණු හදුනාගනිමු ... - IFBC Organization | Dhamma

බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී පාදයේ මංගල ලකුණු දෙසිය සොළසක් පිහිටා තිබුණ බව බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙයි. සිංහල අට්ඨකතාවේද සිරි පා මංගල ලකුණු දෙසිය සොළසක් ගැන කියැවේ.
බොහෝ තැන්වල සදහන් කරනුයේ අජු ලකුණු ප්‍රමාණයකි. මේ දැක්වෙන්නේ පූජාවලියේ සදහන් නිවැරදි මගුලු ලකුණුයි.

01. චක්‍ර ලකුණු දෙක
02. සිරිවස දෙක
03. ස්වස්තික දෙක
04. නඳවට දෙක
05. සෝවැති දෙකය
06. අවතංස දෙක
07. වඩමං දෙක
08. භද්‍රපීඨ දෙක
09. ප්‍රසාච දෙකය
10. මගුල් තොරණ් දෙකය
11. සේසත් දෙකය
12. ම`ගුල් කඩු දෙකය
13. තාල වෘක‍ෂ දෙකය
14. පිල්කලප් දෙකය
15. චාමර දෙකය
16. නළල්පට දෙකය
17. මිණිරුවන් දෙකය
18. සුමන දම් දෙකය
19. නීලොත්පල දෙකය
20. රක්තෝත්පල දෙකය
21. ශේවතෝත්පල දෙකය
22. රන් පියුම් දෙකය
23. හෙළ පියුම් දෙකය
24. පුන්කලස් දෙකය
25. පූර්ණ පාත්‍ර දෙකය
26. කිරි මුහුදු දෙකය
27. නිල් මුහුදු දෙකය
28. ප්‍රවාල සාගර දෙකය
29. ස්වර්ණ සාගර දෙකය
30. සක්වල ගල් දෙකය
31. හිමාල ගල් දෙකය
32. මෙර ගල් දෙකය
33. හිරවිමන්් දෙකය
34. සඳ විමන් දෙකය
35. පූර්වවිදේහ දිවයින් දෙකය
36. පශ්චිම දිවයින් දෙකය
37. උතුරුකුරු දිවයින් දෙකය
38. ජම්බුද්දීප දෙකය
39. සප්තරත්න දෙකය
40. සපිරිවරින් පිහිටි
චක්‍රවර්ති දෙකය
41. දක්ෂිණාවර්ත සංඛ දෙකය
42. ස්වර්ණ මතස්‍ය දෙකය
43. චක්‍රායුධ දෙකය
44. සප්ත මහා ගංගාවෝ දෙකය
45. සප්ත මහා සී දන්ත සාගර දෙකය
46. යුගන්ධර පර්වත දෙකය
47. ඊෂධර පර්වත දෙකය
48. කරවීක පර්වත දෙකය
49. සුදර්ශන පර්වත දෙකය
50. නෙමින්ධර පර්වත දෙකය
51. විනතක පර්වත දෙකය
52. අශ්වකර්ණ පර්වත දෙකය
53. අනවතප්ත විල් දෙකය
54. ඡද්දන්ත විල් දෙකය
55. කර්ණමුණ්ඩ විල් දෙකය
56. රඨකාර විල් දෙකය
57. සිංහ ප්‍රතාප විල් දෙකය
58. මන්දාකිර්ණ විල් දෙකය
59. කුණාල විල් දෙකය
60. ගරු`ඩරාජයෝ විල් දෙකය
61. සංසුමාරයෝ විල් දෙකය
62. ම`ගුල් ධිවජ දෙකය
63. පතාකා දෙකය
64. ස්වර්ණ පර්වත දෙකය
65. ස්වරණ ශිවිකා දෙකය
66. විල්විදුනා දෙකය
67. කෛලාසකූට දෙකය
68. සිංහරාජයෝ දෙදෙනය
69. ව්‍යාඝ්‍රයෝ දෙදෙනය
70. වළාහක අශ්වයෝ
71. උපොසත හස්තියෝ දෙදෙනය
72. වාසුකී නම් නාග රාජයෝ දෙදෙනය
73. හංසරාජයෝ දෙදෙනය
74. වෘෂභ රාජයො දෙදෙනය
75. ඓරාවණ නම්
හස්තියෝ දෙදෙනය
76. ස්වර්ණ මකර රාජයෝ දෙදෙනය
77. ස්වර්ණ නෞකාවෝ දෙදෙනය
78. සුරභි ෙධිනුවෝ දෙදෙනය
79. කිම් පුරුෂයෝ දෙදෙනය
80. කින්නරාංගාවෝ දෙදෙනය
81. සඳු කිඳුරියෝ දෙදෙනය
82. පුරවී කෙවිල්ලෝ දෙදෙනය
83. මයුර රාජටයෝ දෙදෙනය
84. ක්‍රෞඤ්ච රාජයෝ දෙදෙනය
85. චක්‍රවාක රාජයෝ දෙදෙනය
86. ඡීවංඡීවකයෝ දෙදෙනය
87. චාතුර්මහා රාජික දෙකය
88. තව්තිසා දෙකය
89. යාම දෙකය
90. තුසිත දෙකය
91. නිම්මාණ රතී දෙකය
92. පරනිර්මිත වසවර්ති දෙකය
93. රූපාවචර බ්‍රහ්ම පාරිෂද්‍ය බඹලෝ දෙකය
94. බ්‍රහ්ම පුරෝහිත නම් බඹලෝ දෙකය
95. මහා බ්‍රහ්මලෝ නම් බඹලෝ දෙකය
96. පරිත්තාභ බඹලෝ දෙකය
97. අප්පමාණාභ බඹලෝ දෙකය
98. ආභස්සර බඹලෝ දෙකය
99. පරිත්ත සුභ බඹලෝ දෙකය
100. අප්පමාණාභ බඹලෝ දෙකය
101. ශුභ ඛිර්ණ බඹලෝ දෙකය
102. වේහප්පල බඹලෝ දෙකය
103. අස්ඤ්ඤ සත්ත බඹලෝ දෙකය
104. අවිහ බඹලෝ දෙකය
105. අතප්ප බඹලෝ දෙකය
106. සුදස්ස බඹලෝ දෙකය
107. සුදස්සී බඹලෝ දෙකය
108.අඛනිට්ට බඹලෝ දෙකය

පූජාවලිය ඇසුරිනි …

බොහෝ තැන්වල දක්වා ඇත්තේ මංගල ලකුණු 67ක් පමණි. එහෙත් පූජාවලියේ ඉතා නිවැරදිව මේ සියලු මංගල ලකුණු දක්වා ඇත.

සම්බුදු සසුන රකිනා සුමන සමන් දෙවියෝ ...
ලොව්තුරු බුදු නෙතින් දුටු මේ අද්භූත ස්ථානය බර්මියුඩා ත‍්‍රිකෝණය ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.