ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය. – Dhammacakkappavattana Sutta

IFBC Home Page