ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ - Jayo munindassa - IFBC Organization | Dhamma

0320

ගථාවේ තේරුම

ජය වේවා! බුදු රජාණන් වහන්සේගේ සම්බෝධි මූලයේ දී මාරයාට පරාජය අත් විය.
පැහැදුණු දේව සමූහයා සතුටින් ‍ඝෝෂා කළහ. මේ සත්‍ය බලයෙන් මට ජය වේවා!

ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ – Jayo munindassa

නරසීහ ගාථා - | Naraseeha Stanzas
ආටානාටිය පිරිත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.