අග්ගික භාරද්වාජ ( වසල )සූත්‍රය - Aggikabardvaja ( Vasala ) Sutta - IFBC Organization | Dhamma

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.