අග්ගික භාරද්වාජ ( වසල )සූත්‍රය – Aggikabardvaja ( Vasala ) Sutta

IFBC Home Page